Privacy Statement Specialisten Coöperatie UA

Specialisten Coöperatie UA respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt altijd zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in onze organisatie en dat waarderen wij. Om uw privacy te beschermen hebben wij een privacy beleid uitgeschreven welke hieronder wordt toegelicht in hoofdpunten. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@specialistenhulp.nl

Specialisten Coöperatie UA is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn.

Beveiligde verbinding
De website maakt altijd gebruik van een beveiligde https:// verbinding, te herkennen aan het slotje in de browser. Mocht dit slotje niet zichtbaar zijn, dan raden wij u aan om geen gegevens via de website te delen.

Welke gegevens verzamelen wij?
Wanneer u gebruikt maakt van ons zorgaanbod, verzamelen wij gegevens van u. Het gaat dan voornamelijk om; naam, adres, burgerservicenummer, geboortedatum, uw zorgdossier en contactgegevens. In het kort noemen wij dit: persoonsgegevens. Dat zijn alle gegevens die tot een natuurlijk persoon te herleiden zijn.

Voor een gedetailleerd overzicht van alle categorieën persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u contact opnemen via info@specialistenhulp.nl

Waarom verzamelen wij uw gegevens?
Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om de zorg te bieden die u nodig heeft. Daarnaast zijn deze gegevens nodig om de geleverde zorg te declareren (bij zorgverzekeraars en gemeenten) en te verantwoorden. Ook kan Specialisten Coöperatie UA gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Gegevens die gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, worden altijd geanonimiseerd.

Indien u een overzicht van partijen met wie wij gegevens uit moeten wisselen wenst, kunt u contact met ons opnemen. 

Al uw persoonsgegevens worden in ons cliëntvolgsysteem opgeslagen en beveiligd. In dit systeem wordt alle geleverde zorg geregistreerd en uw zorgdossier aangevuld. Dit systeem gebruiken wij ook om de zorg te declareren en te verantwoorden.

Ons cliëntvolgsysteem wordt door een onafhankelijke leverancier geleverd. Ongeautoriseerde derden hebben geen toegang tot uw gegevens. Er zijn zowel technische als organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om dat te voorkomen. Wij delen uw gegevens alleen met derden wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of wanneer een wettelijk voorschrift ons daartoe verplicht.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Specialisten Coöperatie UA is wettelijk verplicht om uw zorgdossier 15 jaar te bewaren. Deze termijn kan ook langer zijn wanneer dat uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Uw administratieve gegevens (declaraties e.d.) dienen wij 7 jaar te bewaren.

Wat zijn uw rechten?
U heeft verschillende rechten over de gegevens die wij van u verzamelen:

 • Het recht op dataportabiliteit.
  Het recht om uw dossier in dusdanig vorm mee geleverd te krijgen dat u het bij een andere zorgaanbieder kunt gebruiken.
 • Recht op inzage.
  Dat is het recht om uw eigen dossier in te kunnen zien en inzichtelijk te krijgen welke gegevens wij van u verzamelen.
 • Recht op wijziging en aanvulling.
  Het recht om uw dossier aan te vullen of te wijzigen wanneer de gegevens die daar staan, feitelijk niet kloppen. Wanneer u het niet eens bent met gegevens die wij hebben verzameld, kunt u ook een opmerking aan uw dossier toe laten voegen.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht op vernietiging.
  Wanneer u wenst dat wij uw gegevens verwijderen, kunt u hier een verzoek toe indienen via dit formulier (pdf).
  Specialisten Coöperatie UA behoudt het recht om dit verzoek met redenen omkleed te weigeren.

Een verzoek op een van de bovenstaande rechten kunt u in een mail richten aan info@specialistenhulp.nl